Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden StudieKalf.nl

Artikel 1 - Toepassing 
1.1 Op alle overeenkomsten van StudieKalf.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort. 
1.2 Aanmelding bij het systeem van StudieKalf.nl is gratis. 
1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen. 
1.4 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, hier stemt wederpartij tijdens de bestelprocedure mee in. 

Artikel 2 - Product en schending intellectueel eigendom 
2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met StudieKalf.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij. 
2.2 StudieKalf.nl streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. StudieKalf.nl, haar medewerkers en schrijvers dan wel anderen aan StudieKalf.nl verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een StudieKalf. Een StudieKalf is een aanvulling op het volgen van het onderwijs, geen vervanging. 
2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van StudieKalf.nl. 
2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. StudieKalf.nl zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan de StudieKalf.nl ten behoeve van betaling van de auteurs. 
2.5 Alle supplementen en updates van producten zijn slechts het betreffende collegejaar beschikbaar. StudieKalf.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verwijderen van supplementen en updates na afsluiting van het collegejaar.

Artikel 3 - Prijzen 
3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW. 
3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die StudieKalf.nl beheert. 
3.3 StudieKalf.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt. 

Artikel 4 - Bestellingen 
4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen StudieKalf.nl, dan wel tussen StudieKalf.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussenwederpartijen de StudieKalf.nl, is StudieKalf.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van StudieKalf.nl. 
4.2 StudieKalf.nl houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen. 
4.3 Bestellingen die voor 16.00uur worden geplaatst, worden door StudieKalf.nl diezelfde dag verzonden. 
4.4 StudieKalf.nl is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden. 

Artikel 5 - Levering 
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft StudieKalf.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat StudieKalf.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan StudieKalf.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt. 
5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van StudieKalf.nl, niet tijdig ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bestelde producten 3 (zegge: drie) dagen na bestelling met automatische incasso niet geleverd zijn, staat de wederpartij eenmalig in het recht de bestelling nogmaals toegezonden te krijgen. Wederpartij zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens. 
5.3 Wederpartij dient zelf zorgt te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2. 
5.4 StudieKalf.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van StudieKalf.nl is te wijten. Wij verwijzen naar de klachtregeling postservice van artikel 6 van deze Algemene voorwaarden. 
5.5 StudieKalf.nl is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden. 

 

Artikel 6 - Klachtregeling melding postservice 
6.1 De klachtenregeling is tweeledig: 
a. klacht moet bij PostNL klantenservice digitaal worden geplaatst (te vinden via:http://www.postnl.nl/voorthuis/klantenservice/klacht.aspx
b. klacht bij StudieKalf.nl moet schriftelijk dan wel per elektronische post worden ingediend, met een kopie van de klacht bij de TNT klachtenservice. 
6.2 De klachten die bij StudieKalf.nl aankomen zullen worden gebundeld en overgedragen aan TNT post. StudieKalf.nl onthoudt zich echter van aansprakelijkheid ex artikel 5.4 van deze Algemene Voorwaarden. 
6.3 Om deze postservice te verbeteren zal de StudieKalf.nl zich actief inzetten om het aantal bestellingen welke niet dan wel niet juist zijn aangekomen te verminderen. 

Artikel 7 - Machtigen 
7.1 Door het doen van een bestelling bij StudieKalf.nl, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij StudieKalf.nl zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij. 
7.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij StudieKalf.nl. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 8 - Retourneren 
8.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij StudieKalf.nl daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven. 
8.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op StudieKalf.nl. 
8.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van StudieKalf.nl worden geretourneerd. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens. 

Artikel 9 - Rechtsvorm en afsluitende bepalingen 
9.1 Op de overeenkomsten tussen StudieKalf.nl, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen StudieKalf.nl en haar wederpartij. 
9.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt. 
9.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.